KOPA HRM
Ravnanje s človeškimi viri

Zadovoljni in motivirani zaposleni so ključ do uspeha

Takojšen pristop k razvoju kadrov zagotavlja konkurenčno prednost

Podjetja v katerikoli panogi, ki se v obdobju globalizacije borijo za svoj tržni delež, se preveč osredotočajo na finančni vidik poslovanja in se tako nemalokrat znajdejo v težavah, ko ugotovijo, da jih zaradi zapostavljanja njihovih potreb zaposleni začnejo zapuščati. Ohranjanje zadovoljstva zaposlenih in povečevanje njihove motiviranosti je eden ključnih izzivov. S slednjim se soočajo predvsem podjetja, ki načrtujejo dolgoročno strategijo uspešnosti in rasti, ob zavedanju, da je bolj od finančnega pomemben intelektualni kapital. Pri tem jim podporo nudijo informacijski sistemi za celovito upravljanje s človeškimi viri, kakršen je KOPA HRM.

'' Kaj mora podjetje storiti danes, da bo imelo tudi čez pet let bolj zadovoljne, uspešne in kompetentne ljudi kot konkurenca?''

Zaposleni so ključen vidik pri določanju trajnostne konkurenčne prednosti podjetja. Storilnostin znanja zaposlenih določajo usodo posameznegapodjetja, zato je visoka usposobljenost kadrov, ki sosposobni vzajemnega dela, želja in potreba vsakega podjetja. Zaposleni se za odhod iz podjetja večinoma ne odločajo zaradi potrebe po višji plači, pač pa zato, ker v svojem podjetju ne vidijo možnosti osebnega razvoja, napredovanja ali pa se cilji vodstva enostavno ne ujemajo z njihovimi pričakovanji in jim zato primanjkuje motivacije. Podjetje, ki želi preprečiti odliv zaposlenih, mora strokovno in rednougotavljati njihovo zadovoljstvo, prisluhniti njihovimželjam in potrebam ter jim omogočiti sodelovanje prioblikovanju ciljev podjetja. Nadalje jih mora s spretnimvodenjem naučiti spremljati in vrednotiti lastnodelo ter tako omogočiti sodelovanje pri načrtovanjuosebnega in strokovnega razvoja.

Sistemi HRM učinkovito upravljajo s človeškimi viri, od zaposlitve do upokojitve, in omogočajoavtomatizacijo rutinskih nalog, kot so posodabljanjepodatkov o zaposlenih, izvedba ciljnega vodenja,načrtovanje, izvedba ter vodenje izobraževanj in letnihrazgovorov ter drugih. Za posamezne naloge skrbijoposebni moduli, namenjeni razvoju učinkovitosti kadrov,ki stremijo k cilju dvigniti uspešnost podjetij na dolgi rok.

Kopa je na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj v podjetjih različnih velikosti in dejavnosti razvila informacijski sistem za učinkovito podporo razvoju človeškega kapitala in usklajevanju potreb zaposlenih s cilji podjetja. Sistem je že v uporabi pri uporabnikih Kopinih rešitev in jim že uresničuje cilj imeti prave, zadovoljneljudi, na pravih mestih in s pravimi znanji.

Načrtovanje izobraževanj za dolgoročni razvoj kadrov

Vodstva se vse bolj zavedajo, da je mogoče z učinkovitimi treningi razvijati spretnosti, izboljšati storilnost in kakovost dela in s tem neposredno vplivati na krepitev zvestobe zaposlenih. Pridobivanje novih znanj koristno vpliva na zaposlene tudi z vidika povečanja njihove samozavesti, zato je kontinuirano izvajanje izobraževanj zaposlenih postalo nujen del poslovne strategije vsakega podjetja. Tip in program izobraževanj je seveda odvisen tako od kompleksnosti delovnega okolja kot hitrosti organizacijskih in tehnoloških sprememb ter pojavljanja potreb po novih znanjih. Pri tem pa morajo biti potrebe in cilji glede izobraževanj in pridobivanja novih znanj usklajeni s cilji in potrebami podjetja.

Načrtovanje izobraževanj ob upoštevanju vseh naštetih postavk je brez pomoči informacijske tehnologije nemogoče, še posebej v podjetjih z več sto zaposlenimi. Kopin sistem za načrtovanje izobraževanj, kot modul sistema KOPA HRM, na podlagi analize potreb po izobraževanju in ciljev organizacije pomaga pri sestavljanju ustreznih programov in spremljanju njihovega vpliva na poslovne rezultate. Z njim je mogoče optimizirati in dolgoročno obvladovati proces razvoja kadrov.

Letni razgovori za ugotavljanje kompetenc

V sodobnih podjetjih je vodenje zaposlenih na individualni ravni zelo pomembno, kajti dobra komunikacija med vodjo in sodelavci vpliva na uspešnost celotnega podjetja. Sodelovanje pri oblikovanju ciljev podjetja in zadovoljevanje lastnih potreb pri zaposlenih sproža motiviranost tudi za uresničevanje skupnih ciljev.

Izvajanje letnih razgovorov je ključnega pomena, ko se ukvarjamo z ocenjevanjem uspešnosti in načrtovanjem razvoja, izobraževanj in kariere znotraj podjetja. Empirične raziskave potrjujejo, da je izvajanje letnih razgovorov resnično uporabno in učinkovito orodje, ki pripomore k uspešnejšemu delu, tako posameznikov kot skupin, ne glede na velikost in dejavnost podjetja.

Letni razgovori predstavljajo najvišjo raven upravljanja s človeškimi viri, zato je dobro, da slednjedopolnimo še z aktivnostmi ciljnega vodenja in dapoznamo našo organizacijsko klimo, to je stopnjo zadovoljstvazaposlenih.

Zaradi pozitivnih učinkov, ki jih imajo razgovori na delo zaposlenih, vodij in ne nazadnje na delovanje podjetja, se morajo le-ti izvajati redno. S Kopinim modulom za podporo in vodenje letnih razgovorov je mogoče dolgoročno načrtovati in izvajati sistematični razvoj kadrov. Sistem omogoča avtomatizirano obdelavo podatkov in posredovanje informacij na način, ki vodjem nudi najboljši pregled nad zaposlenimi in njihovimi možnostmi za napredovanja. Orodje je posebej zmogljivo pri izdelavi statističnih obdelav in analiziranju posameznih ali več kompetenc za vse ali določene zaposlene, večjezičnost in avtomatsko prevajanje pa omogoča uporabo tudi v podjetjih, ki imajo svoje podružnice v različnih državah in želijo celovit pogled na stanje kadrov v povezanih podjetjih.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)
Kontaktna oseba
Domen Ocepek
vodja razvoja in programa
KOPA HRM
T: 02 88 39 766
E: domen.ocepek@kopa.si
Prijava na e-novice
Bodite zmeraj na tekočem - prijavite se na e-novice: