Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
sreda, 9.9.2009

Vzdrževanje strateških sredstev v Savskih elektrarnah

Z uvedbo rešitve Maximo so v Savskih elektrarnah Ljubljana vzpostavili sistem učinkovitega in celovitega obvladovanja vzdrževanja.


Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. je podjetje za proizvodnjo električne energije z verigo štirih hidroelektrarn na reki Savi, s skupno instalirano močjo 117 MW. Optimizacija proizvodnje in učinkovito vzdrževanje proizvodnih enot je eno izmed pomembnih strateških področij za doseganje učinkovitega in uspešnega poslovanja Savskih elektrarn Ljubljana.

Vzdrževanje v hidroelektrarnah je kompleksen proces, ki povezuje več poslovnih funkcij in procesov v podjetju in izven njega. Zahteva visoko stopnjo varnosti ter posledično veliko sodelovanja, koordinacije in podrobno spremljanje ter sledljivost naprav in dela ter s tem povezane dokumentacije. Da bi vzdrževanje predstavljalo povezovalno vlogo in omogočalo nemoteno, zanesljivo in učinkovito delovanje vseh ključnih strateških sredstev ter njihovo optimalno izkoriščanje skozi celoten življenjski ciklus, zahteva ustrezno informacijsko podporo.

Izgradnja informacijskega sistema vzdrževanja


Z uvedbo Maxima so na področju vzdrževanja in upravljanja sredstev naredili pomemben korak k poenotenju, standardizaciji, preglednosti, sledljivosti in obvladovanju podatkov. Pridobili so tudi možnost izkoriščanja sinergijskih učinkov za racionalizacijo dela in sredstev, dostop do informacij glede na vloge v procesu vzdrževanja ter zmožnosti za podrobno analiziranje posegov in poročanje.

V prvi fazi implementacije je bil vzpostavljen osnovni sistem evidenc, kot sta evidenca elektroenergetskih naprav, postrojev in objektov, ter evidenca kadrovskih virov in zunanjih izvajalcev. Za ciljno spremljanje podatkov in učinkovitejše obvladovanje kompleksnosti naprav je bilo treba zagotoviti osrednji pregled nad celotnim sistemom. Zato se je v Maximu vzpostavila enotna lokacijska struktura, saj družbo sestavlja več proizvodnih enot na različnih lokacijah. V Maximu so sistematično dokumentirali specifična znanja in izkušnje, ki so jih posamezniki pridobivali in gradili vrsto let ter jih s pomočjo delovnih in varnostnih načrtov transformirali v ponovljive procese in postopke.

Učinkovito obvladovanje preventivnega vzdrževanja


Proizvodni objekti so glavni del elektroenergetskega sistema, saj zagotavljajo proizvodnjo električne energije in ohranjajo ravnovesje med proizvedeno in porabljeno močjo v sistemu. Zato je redno preventivno vzdrževanje proizvodnih naprav, v okviru katerega se izvajajo nega, revizija in popravila, ključnega pomena za zagotavljanje njihove zanesljivosti, varnosti in obratovalne razpoložljivosti. Načrtovana redna vzdrževalna dela so vezana na časovno periodiko ali pa na določeno stanje naprave, postroja ali objekta. Pri vzdrževanju elektroenergetskega sistema se določeni vzdrževalni posegi večkrat ponavljajo, zato se ponavljajo tudi obvezne manipulacije za izvedbo del ter obvezni ukrepi za zavarovanje mesta dela.

 V letu 2008 smo v SEL postavili računalniško podprt informacijski sistem vzdrževanja s programom MAXIMO, ki se je pričel uporabljati v letu 2009. Od sistema pričakujemo, da bo osnova za pridobivanje kakovostnih informacij o sistemu vzdrževanja in pomemben dejavnik pri sistemu odločanja. Z uvedbo omenjenega sistema se lažje evidentira in spremlja naprave po lokacijah, upravlja in spremlja vzdrževalne posege ter vodi skladiščno poslovanje rezervnih delov in evidenco kadrovskih virov za področje vzdrževanja. Na osnovi zbranih informacij pa se s pravimi odločitvami lahko doseže znižanje stroškov, poveča izkoriščenost opreme in poveča sinergijske učinke na organizacijskem, kadrovskem in materialnem področju. V prihodnje bi si želeli sistem usposobiti za avtomatsko izdelavo mesečnih poročil o vzdrževalnih posegih na napravah ter sistem povezati s pomembnejšimi napravami za on-line spremljanje njihovega delovanja, kar bi omogočilo avtomatizem pri planiranju njihovega vzdrževanja.

Albin Koršič, tehnični direktor v Savskih elektrarnah Ljubljana d.o.o.


S pripravo preventive v sistemu Maximo se je omogočilo avtomatsko generiranje delovnih nalogov za izvajanje preventivnih periodičnih opravil, ki so zajeti v delovne načrte po napravah in lokacijah. Preventiva se lahko proži po časovnem kriteriju (dnevno tedensko, mesečno, letno …) ali glede na osnovi meritev (št. obratovalnih ur, št. vklopov, št. delovanj zaščite ipd.) ali v kombinaciji obeh.

Pregled in sledljivost nad aktivnostmi in podatki


Integracija ključnih podatkov in informacij v zvezi s procesom vzdrževanja na enotni platformi omogoča transparentnost in sledljivost nad aktivnostmi in podatki v procesu vzdrževanja ter s tem pregled nad vzdrževalnimi posegi na posameznih napravah, postrojih in objektih. V Savskih elektrarnah so z IBM Maximo vzpostavili sistem delovne dokumentacije, ki predstavlja eno izmed pomembnejših področij upravljanja in vzdrževanja strateških sredstev. Delovni nalog namreč predstavlja osrednji dokument načrtovanja, izvajanja in evidentiranja vzdrževalnih del ter za to potrebnih sredstev. Poleg osnovnih podatkov omogoča določitev vseh elementov načrtovanja vzdrževalnih del in zagotavljanja varnega dela, kot so opredelitev odgovornosti, načrtovanje opravil, potreb po delavcih, materiala, orodij in storitev, načrtovanje časa izvedbe del, opredelitev obveznih stikalnih manipulacij in ukrepov za zavarovanje mesta dela ter poročanje o opravljenem delu. Prek delovnih nalogov se v sistemu zbirajo informacije za podporo pri načrtovanju, operativnem izvajanju in odločanju. Za posamezne ravni odločanja so definirana analitična področja, oblika in vsebina potrebnih informacij, ki v nadaljevanju zagotavljajo učinkovito in celovito upravljanje procesov vzdrževanja. Poleg analitičnih izpisov in poročil uporabniki v skladu s pooblastili in pravicami, sami preko uporabniškega vmesnika s pomočjo sprotnega ali vnaprej pripravljenega povpraševanja poizvedujejo po podatkih in s tem pridobivajo informacije glede na njihovo vlogo v procesu.

V Maximu je vzpostavljen tudi sistem evidentiranja in analiziranja napak, ki se pojavljajo na napravah. S tem je omogočeno analiziranje vzrokov, načrtovanje ukrepov za njihovo odpravo ter spremljanja uspešnosti njihovih vplivov na razpoložljivost in zanesljivost delovanja proizvodnih enot. V družbi jim to pomaga pri spremljanju trendov napak ter identifikaciji problemskih področij, ki nakazujejo možnosti izboljšav in odpravo vzrokov napak. V povezavi z zgodovino posegov na napravah je zagotovljena možnost spremljanja uspešnosti izvedenih ukrepov, kar predstavlja osnovo za stalne izboljšave.

Darko Grubelnik, svetovalec in vodja projekta uvedbe rešitve Maximo v SEL


02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)