Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
sreda, 9.9.2009

Inovativna informatika za storitve

KOPA je začela izvajati projekt razvoja informacijske podpore celostnemu obvladovanju ključnih procesov storitveno orientiranega podjetja.


Podjetja se iz klasičnih industrijskih spreminjajo v storitvena, kjer je končni izdelek storitev, proizvodno linijo pa predstavlja informacijska podpora. Storitve povezujejo tehnološko opremo, delo, znanje, procese in organizacijo v kompleksne poslovne storitve, ki za kupca prinašajo dodano vrednost. Zaradi te kompleksnosti je pri storitvah zelo težko zagotoviti nadzor, vrednotenje in realno obračunavanje. Poleg tega primanjkuje pristopov in celovitih rešitev, ki bi to kompleksno področje upravljanja storitev podprla na celovit, stroškovno učinkovit in enostaven način. Sodobna tehnologija je sicer že na voljo vendar nastopa veliko težav pri njeni uporabi in vpeljevanju. Novo tehnologijo je namreč treba razumeti, znati kombinirati in povezati v različne rešitve, te pa ustrezno vpeljati oziroma uporabiti za podporo poslovnim procesom. S tem se šele lahko zagotovi njeno uporabno vrednost za inovativnost, poslovanje in s tem pozitiven vpliv na konkurenčnost in nadaljnji razvoj organizacije.

Zavedati se je treba, da se istočasno s preobrazbo v storitveno podjetje v storitev spreminja tudi informatika. Ta sprememba fokusa v IT-ju predstavlja inovacijski preboj in pomeni velik preskok v orientiranosti podjetja. Udejanjanje informatike kot storitve z uporabo odprtih storitvenih arhitektur in organsko povezavo poslovnega vidika in IT-ja bo omogočal organizacijam razvoj novih storitev in proizvodov v smislu storitveno usmerjene ekonomije.

Informatika za storitvena podjetja


Cilj projekta je razvoj tehnološko napredne in inovativne informacijske rešitve za celostno obvladovanje ključnih procesov storitveno orientiranega podjetja ne glede na področje in dejavnost. Poudarek zasnovane rešitve bo na tehnološko razvojnem, organizacijskem in poslovnem smislu, saj bo združevala tako tehnologijo kot tudi poslovne in organizacijske prvine v zaokroženo celoto, ki bo podjetjem omogočala postavitev inovativnega in prilagodljivega poslovnega modela.

Rešitev bo podpirala celoten proces zagotavljanja storitev (end-to-end) od evidentiranja zahtevkov, komuniciranje s kupci in obveščanje, načrtovanje in evidentiranje dela ter poročanje, do specifikacije opravljenih storitev kot osnove za zaračunavanje. Vključevala bo najboljše prakse s poudarkom na upoštevanju potreb in specifik slovenske industrije, kakor tudi dolgoletne lastne izkušnje s področja svetovanja, razvoja in uvajanja informacijske podpore poslovanju.

Veliko dodano vrednost rešitve za storitveno orientirana podjetja bo predstavljala kombinacija poslovnega in obračunskega modela storitev. V ospredju bodo zahteve po visoki prilagodljivosti in dinamičnosti poslovne logike, ki bo na osnovi poslovnih pravil določala gradnike (komponente storitve), postopke in parametre obračunavanja storitev. Te gradnike bo lahko končni uporabnik sam spreminjal in prilagajal glede na poslovne potrebe, na primer sklenjene pogodbe in dogovore o nivojih zagotavljanja storitev (SLA, OLA) s svojimi strankami, s čimer bo zagotovljen visoko prilagodljiv model obračunavanja storitev.

Z vključevanjem komponent storitev (opreme, dela, energije, materiala ...) v obračunski model storitev kot podlago za njihovo zaračunavanje se ustvarja neposredna povezava med viri in učinki. To omogoča transparentnost obračuna ter možnost identifikacije nepotrebne oziroma prekomerne porabe virov ter proaktivnega ukrepanja v smeri učinkovite porabe.

 Projekt razvoja informacijske podpore celostnemu obvladovanju ključnih procesov storitveno orientiranega podjetja je na podlagi javnega razpisa za spodbujanje tehnološko razvojnih projektov v mikro, malih in srednje velikih podjetjih v letu 2009 – SMER, sofinanciran s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Sodobni tehnološki pristopi


Sistematičen, hitrejši, cenejši, bolj prilagodljiv in do neke mere enostavnejši postopek uvedbe rešitve bo omogočala posebna uvedbena metodologija ter idejni procesni model z vsemi ključnimi procesi in vlogami v procesih. Model bo izdelan z uporabo uveljavljenih industrijskih standardov za opisovanje in modeliranje poslovnih procesov (eEPC, BPMN ...).

Arhitektura prototipa rešitve bo temeljila na orodjih IBM Tivoli, ki bodo dopolnjene s Kopinimi rešitvami in storitvami. Visoka integriranost in interoperabilnost rešitve bo omogočila povezovanje medorganizacijskih procesov v nove vrednostne verige in zajemanje podatkov iz različnih informacijskih virov. Moderna zasnova, ki bo temeljila na odprtih standardih, bo zagotavljala enostavno prilagodljivost in integracijo z ostalimi rešitvami. S pomočjo standardne aplikacije Integration Framework se bo lahko rešitev vključilo v obstoječo SOA infrastrukturo, dopuščena pa je možnost kakšnega drugega načina izmenjave podatkov.

V okviru razvoja in izdelave rešitve se bo uporabljalo tudi več odprtokodnih rešitev. Za razvoj programske kode se bo uporabljalo orodje Eclipse, za razvoj analitičnih poročil pa se bo uporabljala knjižnica BIRT. Rešitev bo lahko tekla na različnih operacijskih sistemih. Ena izmed možnosti je uporaba odprtokodnega operacijskega sistema Linux.

Velika prilagodljivost rešitve


Sodobna platforma J2EE in ostali gradniki celotne programske arhitekture sistema bodo omogočali implementacijo prilagoditev in dograditev aplikacije s konfiguriranjem brez spreminjanja in dograjevanja programske kode. Poleg prilagoditev objektov in aplikacij se bo lahko v aplikaciji implementiralo delotoke za posamezne poslovne procese, ki jih bo možno v celoti prilagajati v skladu s spremembami definicije procesa. Zagotovljena bo izjemno visoka stopnja povezljivosti in parametrizacije, kar bo omogočalo relativno hitro izvedbo izvedbenega dela projekta. Rešitev bo v pretežni meri grajena s konfiguriranjem in praktično brez potrebe po dodatnem programiranju, kar pomeni, da bo lahko tudi uporabnik sam izvedel večino prilagoditev brez programiranja.

Darko Grubelnik, vodja razvojnega projekta
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)