Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
torek, 1.12.2009

Obvladovanje stroškov v Termoelektrarni Šoštanj

Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) je eden največjih proizvajalcev energije v državi. Z inštalirano močjo 809 MW proizvedejo povprečno tretjino energije v državi, v kriznih obdobjih pa pokrivajo prek polovico porabe. V termoelektrarni poleg elektrike proizvajajo tudi toploto za daljinsko ogrevanje industrijskih in stanovanjskih objektov v Šoštanju in Velenju. Povprečna letna proizvodnja se giblje med 3,8 in 4,2 milijardami kWh električne energije ter 0,4 milijarde kWh toplotne energije.

Termo elektrarna Šoštanj

V TEŠ se zavedajo, da je za zagotavljanje proizvodov in storitev po konkurenčnih cenah potrebno celovito obvladovati gospodarjenje. To je možno doseči le z ustreznimi in kakovostnimi poslovnimi informacijami, ki podjetju omogočajo izboljšanje poslovanja ter pravočasen odziv na priložnosti in grožnje spreminjajočega okolja. „Poznavanje stroškov je odločilnega pomena za razvoj in poslovno uspešnost družbe, pri čemer nepotrebne stroške lahko odkrijemo samo z merjenjem in obdelavami, ki jih zagotavlja stroškovno računovodstvo,“ je povedala Marija Meh, vodja računovodstva v TEŠ.

Pri stroškovnem računovodstvu so informacije, povezane s pridobitvijo in potrošnjo prvin, vsakomesečno pripravljali s pomočjo Excellovih vrtilnih tabel. Podatki o stroških so bili v osnovi na kontih glavne knjige, kjer se je ob knjiženju vnesel tudi dodaten podatek o stroškovnem mestu. Ker iz glavne knjige ni bilo možno zagotoviti evidenc o stroških po posameznih mestih, nosilcih, profitnih centrih in področnih odsekih, je bilo potrebno te podatke še enkrat ročno vnesti v Excel. Tako se je za potrebe spremljanja stroškov vodilo dve evidenci, kar je odpiralo možnosti za napake ter ustvarjalo dodatno delo. Poleg tega se je poročila pripravljalo enkrat mesečno, zato niso imeli sprotnih informacij o stanju stroškov. „V TEŠ se zavedamo pomena ažurnih, hitrih in pravočasnih informacij, zato smo se odločili za prenovo informacijskega sistema za potrebe stroškovnega računovodstva v sodelovanju s Kopo,“ je povedala Marija Meh. Glavna cilja posodobitve sta bila avtomatizacija in računalniška podpora postopkov, ki so potrebni za pripravo različnih stroškovnih analiz.

Prenova sistema stroškovnega računovodstva s KOPA BI

Sistem za podporo stroškovnemu računovodstvu so v Kopi zgradili z rešitvijo za poslovno poročanje KOPA BI. Da bi zagotovili kakovostne podatke za samodejno generirana poročila so s pomočjo spremljanja in proučevanja evidenc in poročil ter prek razgovorov z zaposlenimi zbrali informacije o nadaljnjih aktivnostih in osnovah delitve in razporejanju stroškov. Te informacije so nato vgradili v sistem, kjer predstavljajo eno od osnov za samodejno generirana poročila. Sistem črpa podatke o stroških in stroškovnih mestih neposredno iz glavne knjige ter drugih aplikacij. V Kopi so zagotovili tudi integracijo z drugimi informacijskimi sistemi v podjetju, na primer s sistemom Maximo za podporo vzdrževanju naprav.

Poenostavitve poročanja ter obvladovanja stroškov

V novem sistemu se podatki za potrebe stroškovnega računovodstva zajemajo samodejno in sočasno z razvidovanjem oziroma evidentiranjem v finančnem računovodstvu. Podatki in informacije so pooblaščenim uporabnikom na razpolago prek spletnega portala v tabelarični in grafični obliki z možnostjo vrtanja v globino. Ob vnaprej pripravljenih poročilih imajo uporabniki možnost izdelave lastnih stroškovnih analiz na podlagi vnaprej določenega nabora podatkov. Zaradi povezanosti informacijskih virov so vsi podatki zabeleženi le enkrat, in sicer takoj ob nastanku, ter po zaključenem mesečnem obračunu na razpolago vsem udeležencem v procesu.

Novi sistem z ažurnimi in konsolidiranimi podatki omogoča natančnejše opredeljevanje stroškov proizvodov, stroške naredi preglednejše, povečuje kakovost računovodskih informacij, ki pojasnjujejo stanje in dosežke pri delovanju ter podlage za izboljšave. Stroške je možno razdrobiti na posamezne stroškovne nosilce, ali pa jih prikazati zbirno po profitnih centrih in področnih odsekih. „Ustrezno identificiranje stroškov omogoča analize tudi po projektih, posameznih službah, namenih in s tem lahko daje izboljšanje in pomembnejše informacije o stroških tudi za različne uporabnike.“ je povedala Mehova. Sistem omogoča vrtanje v globino, kar pomeni, da so uporabnikom na voljo podatki od bilance do ravni stroška materiala, in, kjer je možno, tudi do posamezne fakture, pri čemer je dostop do podatkov o odhodkih  usklajen s poslovnimi pravili.

Spremljanje stroškov vzdrževanja

Stroški vzdrževanja so za TEŠ izrednega pomena, saj glavnino stroškov predstavljajo ravno opredmetena osnova sredstva. Kot pravi Mehova bodo v nadaljevanju prek integracije sistema za stroškovno računovodstvo in informacijskega sistema za podporo pri vzdrževanju tehnični službi zagotovili interaktivno spremljanje stroškov materiala ter dela po posamezni napravi. Na tak način bodo lažje spremljali rentabilnost naprav, optimizirali stroške dela in materiala pri vzdrževanju ter izračunavali ceno električne energije po blokih, ki jih vodijo kot profitne centre.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)