Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
torek, 6.7.2010

SwatyComet d.d. po združitvi uporablja rešitve KOPAPri združevanju podjetij Comet  in Swaty je bil največji izziv različnost obeh podjetij, saj je imela korporacijska kultura Swatya preko 130 let tradicije, v Cometu  pa dobrih 50 let. Zaradi različne organiziranosti, je bilo razen poenotenja informacijskega sistema, potrebno v obeh podjetjih v veliki meri spremeniti tudi način dela. „Spreminjanje poslovnih procesov je zahtevno, saj narekuje spremembo obnašanja in razmišljanja zaposlenih, zato še zdaleč ni samoumevno, da združitev vedno uspe,“ je povedal Benjamin Majcen, direktor sektorja Informacijska tehnologija v družbi SwatyComet d.d.

Vodstvo obeh podjetij se je na podlagi poznavanja in ocene poslovnih procesov v obeh podjetjih odločilo za preslikavo Cometovih, saj so ocenili, da je Comet d.d. na tem področju bolj napreden, kar je v veliki meri posledica večjih preteklih vlaganj v opremo in v znanje. V skladu s to odločitvijo so poenotili tudi informacijsko podporo poslovanju, in sicer na poslovni informacijski sistem KOPA ERP, ki ga od leta 1995 uporabljajo v Cometu. V Swatyu so namreč imeli lasten sistem ERP, zasnovan na tehnologijah IBM AS/400, ki je funkcionalno sicer povsem ustrezal, vendar ni več mogel slediti novim tehnološkim in programskim zahtevam.

Informacijski vidik združitve

Po sprejemu odločitve za združitev podjetij na ravni najvišjega vodstva, so ustanovili projekt združevanja s 13 projekti, ki so ustrezali organizacijski shemi novega podjetja. Prednost tega pristopa je bila, da so pričeli vodje sektorjev med seboj učinkovito sodelovati in da je projekt združevanja potekal hkrati z združitvijo ERP v eno podatkovno zbirko. Posamezne aktivnosti so izvajale pristojne organizacijske enote bodočega združenega podjetja (vodje in strokovnjaki), ki so ob poenotenju procesov tesno sodelovale s službo informatike in Kopinimi strokovnjaki. „Najpomembnejša vloga Kope je bila, da so njeni strokovnjaki pravočasno vgradili potrebne spremembe v svoje programe in nam svetovali z dobrimi praksami,“ je dejal Majcen.

Združitev je deloma olajšala pretekla izbira KOPA ERP, s katerim so leta 2008 v podjetju Swaty prenovili poslovni del informacijskega sistema, torej podporo pri prodaji, nabavi, financah, računovodstvu ter obvladovanju kadrov in skladiščnega poslovanja. „V sklopu tega projekta smo morali izvršiti tudi določene organizacijske spremembe. Vendar nam to ni uspelo v celoti, saj je šlo za dve ločeni podjetji, z različno formalno organiziranostjo in različnimi poslovnimi procesi,“ je pojasnil Majcen. Zaradi stroškovne optimizacije so novi Swatyjev poslovni informacijski sistem postavili na enotni strežniški infrastrukturi v Zrečah, vendar s popolnoma ločeno zbirko podatkov.

Pol leta pred načrtovano formalno združitvijo obeh podjetij so s Kopo izvedli projekt poenotenja dogodkov v poslovnih aplikacijah, tako da so le-ti ustrezali združenemu podjetju, prepisali podatke iz obeh zbirk ter popravili računalniške izpise. Poenotili so tudi planiranje prodaje in poslovno obveščanje, prek informacijskega portala za poslovno obveščanje KOPA IPPO. Po združitvi so v Swatyju obdržali obstoječ proizvodni informacijski sistem, ki deluje na AS/400. Zato so bili v Kopi primorani izvesti tehnično zahtevno povezavo AS/400 z novimi aplikacijami, ki delujejo na sodobni relacijski zbirki podatkov.

Zahteven korak je predstavljalo tudi poenotenje poslovnih dokumentov, saj so prej na vsaki lokaciji uporabljali različne šifrante (na primer šifrant poslovnih partnerjev). Ta izziv so premagali v sodelovanju s finančno računovodskim sektorjem, kjer so tudi poenotili sistem knjiženja in šifrant poslovnih partnerjev, stroškovnih mest, analitičnih grup izdelkov, … . Velik izziv predstavlja povsem različen šifrant izdelkov in materialov na posamezni lokaciji ter selitev posameznih proizvodnih enot z ene lokacije na drugo, na katerih še vedno tečeta povsem različna proizvodna informacijska sistema. Problem trenutno rešujejo s prevajanjem šifer s pomočjo prevajalne tabele, dokončno pa bo rešen z novim, poenotenim proizvodnim informacijskim sistemom.

Kopini strokovnjaki so zlitje obeh podatkovnih zbirk izvedli neposredno pred formalno združitvijo. S tem so vodstvu in kontrolingu ter ostalim sektorjem združenega podjetja zagotovili enotne poslovne podatke za odločanje že takoj po združitvi. Posebnost tega projekta je, da so bili enotni poslovni podatki na voljo od začetka poslovnega leta, kar prispeva k enostavnejšemu in hitrejšemu delu na področju planiranja, poslovnega poročanja ter priprave finančnih izkazov združenega podjetja.

K uspešni združitvi je pomembno prispevalo tesno sodelovanje strokovnih in IT-službe združenega podjetja ter Kope, skozi katerega so sproti reševali tudi najtežje izzive. Sinergija znanja, izkušen in sodelovanja vseh udeleženih je ustvarila pomemben dosežek ne samo v slovenskem, ampak tudi v globalnem merilu. To potrjuje tudi svetovna praksa, po kateri se SwatyComet d.d. uvršča med osmino podjetij, kjer združitev je uspela.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)