Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
ponedeljek, 13.9.2010

Kadri so kapital, s katerim je treba upravljatiKadrovski kontroling omogoča vodjem kadrovske službe, da postanejo pravi poslovni partnerji in tako prispevajo k strateškim odločitvam. Tovrstni kontroling enako kot za druga področja zahteva uporabo sodobne informacijske rešitve, s katero se lahko spremlja in meri učinkovitost storitev in procesov kadrovske službe. Kadrovski kontroling je smiselno uporabiti v podjetjih, kjer kazalci delovanja kadrovske službe ne vključujejo informacij o prispevku upravljanja s kadri na poslovne cilje ter o učinkovitosti organizacijske strukture s kadrovskega vidika. Uporaba je aktualna tudi v sistemih, kjer ni na razpolago zanesljivih informacij oziroma podatkov o stroških zaposlenih in povratka naložb v človeški kapital, kakor tudi ne o naložbah v usposabljanje in razvoj zaposlenih in njihovi produktivnosti.

Prednosti kadrovskega kontrolinga

Kadrovski kontroling razširja sistem upravljanja s kadri s funkcionalnostmi, ki omogočajo učinkovito merjenje in vrednotenje indikatorjev uspešnosti kadrovske službe. Takšen sistem zagotavlja pregled in merjenje stroškov v povezavi s kadri ter nadzor nad vračanjem investicij na področju kadrovskih virov. Istočasno podaja pregled in možnost vpliva na izvajanje osnovnih kadrovskih procesov  ter merljive kazalnike uspešnosti o delovanju kadrovske službe in uresničevanju njenih ciljev. Z uporabo sistema kadrovskega kontrolinga se poveča tudi produktivnost in učinkovitost dela v kadrovski službi, pri čemer operativne odločitve temeljijo na merljivih kazalnikih.  Poleg tega se lahko ugotavlja ­dodana vrednost dela s kadri v ­povezavi z uresničevanjem poslovnih ciljev, s čimer kadrovska strategija postane del celovite strategije podjetja,

Rešitev za izvajanje ­kadrovskega kontrolinga

Podjetja, ki svoje kadrovske službe opremijo s sistemom kadrovskega kontrolinga, pridobijo odlično orodje za kakovostno upravljanje strateškega kapitala in vodenje kadrovske politike. KOPA v sklopu informacijskega sistema za upravljanje s kadri KOPA HRM zagotavlja vse ravni kadrovskega kontrolinga. Ob integraciji s poslovnim informacijskim sistemom omogoča spremljanje in analiziranje stroškov dela po zaposlenih in stroškovnih mestih. Na osnovi teh podatkov se lahko podjetje pravočasno odzove na finančne spremembe, na katere lahko vpliva tržišče ali zakonodaja. Možne so primerjave med zaposlenimi, delovnimi in stroškovnimi mesti ter sektorji. Prek zmožnosti vrtanja v globino kadroviki hitro ugotovijo vzroke za odstopanja ali opaznejše spremembe, kar poenostavlja pripravo finančnih simulacij, planiranje stroškov kadrov in pravočasno korigiranje planov.

Del sistema KOPA HRM je tudi modul vodenja izobraževanj, ki podaja informacije za analizo števila izobraževalnih ur po zaposlenih. Kadroviki tako lažje ugotavljajo primanjkljaj ali presežek porabljenega časa za ­izobraževanje, odkrivajo razloge za odstopanje (finančni, kadrovski, organizacijski) ter spremljajo uresničevanje letnih planov in dogovorov z zaposlenimi.

Pri upravljanju s kadri v sodobnih poslovnih okoljih je ključno spremljanje in analiziranje zadovoljstva zaposlenih. S sistemom KOPA HRM se te informacije pridobiva prek letnih raz-govorov in anket, nato pa se jih s pomočjo vgrajenega analitičnega sistema razišče in ugotovi, katera področja je treba v ­prihodnosti izboljšati za dvig zadovoljstva in motiviranost zaposlenih ter doseganje dobre delovne klime.

Na doseganje poslovnih ciljev pomembno vplivajo ključni kadri, ki pa jih je treba znati zadržati. V sklopu Kopinega kadrovskega kontrolinga je možno spremljati in analizirati fluktuacijo zaposlenih, s čimer se ugotavlja razloge za odhajanje ljudi in raziskuje možnosti za ukrepanje, na primer iskanje nadomestnih ljudi znotraj podjetja ali zunanje kadrovanje. Poleg razlogov za fluktuacijo je možno odkriti tudi, ali je bila fluktuacija morebiti pozitivna in kako sovpada s strategijo podjetja.
 

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)