Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
petek, 16.9.2005

KOPA računovodstvo in finance

Država se pripravlja, da bo za nekatere davčne obveznike uvedla plačevanje DDV po plačani realizaciji. Kopa je takšno možnost pripravila že pri načrtovanju svojega informacijskega sistema, tako da je rešitev že izdelana in bo na voljo vsem uporabnikom njenega informacijskega sistema takoj, ko jo bodo potrebovali.

Več pa v spodnjem sestavku.

VIR: Finance  15.9.05, št. 180/2005

Boštjan Petauer, predstavnik Društva davčnih svetovalcev v fiskalnem odboru CFE v Bruslju

PRAVILA ZA PLAČEVANJE DDV PO PLAČANI REALIZACIJI

Treba se je zavedati, da z uvedbo sistema plačevanja DDV po plačani realizaciji vprašanje nelikvidnosti verjetno ne bo nič manjše. Za njegovo odpravo bi bili potrebni drugi ukrepi. Takšen sistem pa prinaša poleg omenjene prednosti tudi druge značilnosti, kot so poravnani računi dobaviteljem, dodatne evidence, poravnane druge davčne obveznosti in drugo.

Države članice EU lahko po 24. členu šeste smernice EU za mala podjetja uvedejo poenostavljene postopke za obračunavanje in plačevanje DDV, kamor sodi tudi plačevanje DDV po načelu plačane realizacije. Pred uvedbo take sheme je treba v skladu z 29. členom omenjene smernice opraviti posvetovanja z evropsko komisijo in od nje dobiti ustrezno dovoljenje. Večina držav članic je to možnost izkoristila, zdaj pa namerava tudi Slovenija uvesti to možnost za tiste davčne zavezance, katerih letni obdavčeni promet (promet blaga in storitev, ki je oproščen, se ne šteje v kvoto) znaša do 50 milijonov tolarjev.

V ta sistem se bo lahko vključilo (vključitev ni obvezna) po podatkih vlade približno 70 odstotkov davčnih zavezancev. Če se bodo zanj odločili, ga bodo morali uporabljati za vso svojo dejavnost, ne samo v posameznih primerih. Sistem plačevanja DDV po plačani realizaciji bo veljal le za dobave blaga in storitev v Sloveniji. Pri transakcijah s tujino (na primer uvoz in intrakomunitarna pridobitev) bo za vse zavezance, tako kot doslej, veljal sistem fakturirane realizacije.

Boljša likvidnost

Obravnavani sistem plačevanja DDV je za davčne zavezance, ki se bodo vanj lahko vključili, nedvomno ugoden, saj bodo državi plačali davek šele takrat, ko bodo od kupcev prejeli plačilo za prodano blago ali opravljeno storitev. To bo izboljšalo njihov likvidnostni položaj, kar je zlasti pomembno za mala podjetja, ki na splošno teže prenašajo breme plačilne nediscipline, ki vlada v Sloveniji, kot pa velika. Del posledic plačilne nediscipline se torej prenaša na državo, ki pa je marsikdaj tudi sama kriva za omenjeni pojav.

Obravnavani sistem je zlasti ugoden za tiste davčne zavezance, katerih kupci pogosto zamujajo s plačili, sami pa svojim dobaviteljem plačujejo ali morajo plačevati tekoče oziroma celo z avansi.

Čeprav podrobnosti sistema plačevanja DDV po načelu plačane realizacije še niso znane, saj se sprememba zakonodaje na področju DDV šele pripravlja, pa lahko ob upoštevanju rešitev v drugih državah opozorimo na nekaj dejstev.

Poravnati račune dobaviteljem

Najprej je treba upoštevati, da bodo zavezanci, ki se bodo odločili za obravnavano rešitev, tudi vstopni davek lahko odbijali šele, ko bodo plačali račune svojim dobaviteljem.

Dodatne evidence

Nadalje bodo morali ti zavezanci poleg zdajšnjih DDV-evidenc voditi še dodatne evidence v zvezi s plačili, kar bo pri tistih, ki omenjene evidence vodijo prek računalnika, pomenilo spreminjanje in dopolnjevanje računalniških programov, kar seveda tudi nekaj stane.

Pravila za prejeta plačila

Pomembna je tudi opredelitev, kdaj se šteje, da je plačilo prejeto. Navadno veljajo naslednja pravila:

·         pri gotovinskih plačilih in plačilih na transakcijske račune je plačilo prejeto ob prejemu gotovine oziroma nakazilu na račun;

·         pri čeku je to lahko datum prejema čeka ali datum njegove izdaje. Če ček ni unovčljiv, se šteje, da plačilo ni bilo prejeto;

·         pri plačilu s kreditno kartico se za datum plačila šteje datum, ko je kupec plačal blago ali storitve s kartico, in ne kadar je izdajatelj kartice plačal dobavitelju. Podobna pravila veljajo tudi v zvezi z odbitkom vstopnega davka.

Delna plačila

Pri delnih plačilih faktur je treba plačati ustrezen del DDV. Isto načelo velja za njegov odbitek.

Prodaja s posojilom ali na zakup

Obravnavane sheme ni mogoče uporabiti pri prodaji s posojilom ali finančnim lizingom. V tem primeru velja sistem fakturirane realizacije.

Dovoljenje davčnega organa

Navadno je za vstop v obravnavani sistem potrebno dovoljenje davčnega organa. Najpomembnejši pogoj zanj pa so poravnane predhodne davčne obveznosti.

Pravila za izstop iz sheme

Nadalje veljajo pravila za obvezen ali prostovoljen izstop iz sheme (prag za obvezni izstop ni nujno enak kot prag vstopa, ampak je lahko nekoliko višji). Določiti je treba tudi pravila za izključitev iz sheme (kar je v pristojnosti davčnega organa) oziroma najkrajše trajanje uporabe te sheme pri posameznem davčnem zavezancu. Podobna ugotovitev velja za obveznosti v zvezi s prehodom na obračun DDV po fakturirani realizaciji.

Dovoljenje evropske komisije

Sistem naj bi se v Sloveniji uvedel 1. januarja 2006, hkrati s spremembo drugih davčnih zakonov (dohodnine, davka od dohodka in davčnega postopka). Do takrat pa bo treba poleg sprememb zakona o DDV in (verjetno) tudi pravilnika o izvajanju zakona o DDV pridobiti tudi ustrezno dovoljenje evropske komisije.

 

 

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)