Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
sreda, 25.4.2012

Poslovni sistemi v trendu

Informacijska podpora poslovanju brez jasno izraženih koristi v smislu povečevanja produktivnosti, prilagodljivosti in inovativnosti ter učinkovitih rešitev poslovnih zahtev enostavno ne more več slediti potrebam v gospodarstvu.

KOPA je vodilni slovenski in regijski proizvajalec poslovnih sistemov na tehnologijah Oracle in je v svoji bogati, več kot 30-letni zgodovini, ustvarila več kot 1.000 poslovnih rešitev za različne gospodarske panoge. Kot regionalni proizvajalec poslovne opreme uspešno konkurira vodilnim globalnim igralcem, saj ponuja preizkušene rešitve, ki izpolnjujejo tako zahteve srednjih in velikih lokalnih podjetij kot tudi mednarodnih poslovnih skupin.
 
Kopa z naprednimi koncepti kot sta monitoring v proizvodnji in fino terminiranje proizvajalcem v različnih panogah omogoča izboljšanje izkoriščenosti proizvodnih linij, hitrejši odziv na povpraševanja ter lažje uresničevanje dobavnih rokov.Danes kupci Kopinih poslovnih rešitev s pridom izkoriščajo kombinacijo visoke stopnje standardizacije procesov in dobrih praks, ki zagotavljajo hitro in kakovostno uvedbo, z razvojem nišnih rešitev, s katerimi podpirajo posebnosti poslovanja in ohranjajo svojo konkurenčno prednost.
KOPA poleg standardnih rešitev KOPA ERP za finančno-računovodsko poslovanje, proizvodnjo, komercialo in upravljanje s kadrovskimi viri zagotavlja širok nabor vertikalnih rešitev za vrsto gospodarskih panog: 
 • Kovinsko in lesno predelovalno industrijo
 • Prehrambeno industrijo in industrijo pijač
 • Avtomobilsko industrijo
 • Kemično industrijo
 • Tekstilno industrijo
 • Energetiko in elektro industrijo
 • Finančne ustanove (banke, zavarovalnice)
 • Športne centre
KOPA, d. d. zagotavlja partnerjem celovit nabor poslovnih rešitev, s katerimi  lahko v celoti ali samo delno podprejo svojo dejavnost. Podjetje z vrhunskimi svetovalci in implementatorji poskrbi za hitro in kakovostno uvedbo izboljšav ter obvladovanje poslovnih procesov, istočasno pa zagotavlja razvoj naprednih rešitev.

KOPA ERP - sledljivost za uspešno poslovanje

Podjetja vedno bolj potrebujejo vzvode, s katerimi bi obvladovala tveganja na vseh segmentih poslovanja. Zagotavljanje sledljivosti izvajanja poslovnih oziroma proizvodnih aktivnosti ter kakovosti proizvodov in storitev je eden prvih pogojev za doseganje tega cilja. KOPA ERP kot celovit poslovni sistem uporabnikom omogoča, da prek podrobnega in povezanega upravljanja vseh poslovnih virov pridobijo interaktiven vpogled tako v izvajanje procesov kot tudi v materialni in finančni tok. Prek poenostavitve zajema podatkov na procesnih točkah in medsebojne povezanosti glavnih in podpornih procesov podjetje avtomatizira procesne aktivnosti in zagotovi sistem sledljivosti. S tem  pridobi kakovostne podatke, na primer za strateško in operativno načrtovanje, nadzor ključnih točk procesov in izračunavanje končne razlike v ceni ter optimizira poslovanje v smeri povečevanja dobičkonosnosti.

Celovito upravljanje s kadrovskim kapitalom

Podjetja, ki želijo iz svoje organizacije, ljudi in njihovega intelektualnega potenciala ustvariti kar največjo vrednost, si morajo zagotoviti prave ljudi na pravem mestu. KOPA uresničuje najbolj  sofisticirane strategije na področju vodenja kadrov z dovršenim kadrovskim informacijskim sistemom KOPA HRM. Sistem so razvili v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki iz kadrovskega menedžmenta ter z vodilnimi podjetji, ki se zavedajo pomena kadrovskih virov. KOPA HRM je tesno povezan z osrednjim poslovnim informacijskim sistemom v podjetju, ter omogoča nadgrajevanje s funkcijami poslovnega obveščanja (KOPA BI), s čimer podjetja vključijo obvladovanje kadrovskih virov v enoten sistem upravljanja poslovne uspešnosti.

Napredno upravljanje s kadri
V Premogovniku Velenje, ki je med vodilnimi slovenskimi organizacijami na področju upravljanja s kadri, so se odločili za sodelovanje s Kopo in vpeljavo sistema KOPA HRM z namenom, da si zagotovijo neprestan tehnološki razvoj in »know-how« drugih podjetij. V sklopu projekta so v prvi fazi implementacije zagotovili informacijsko pokritost kadrovske evidence z dograditvijo specifičnih problematik v okviru kadrovske evidence, letnih razgovorov, obvladovanja izobraževanja, načrtovanja in razporejanja zaposlenih z določanjem izmen, štipendistov, zajema in obračuna plač ter drugih dohodkov, mesečnega nagrajevanja (bonusi in akordi) ter dninske knjige. V tej fazi se je pripravila tudi integracija s programskimi rešitvami kot so ODOS, Špica, ERP QAD, Maximo ter MIK. V drugi fazi implementacije pa so poskrbeli še za informacijsko pokritost področij kot so varnost in zdravje pri delu, jamski reševalci, sindikati, disciplinski prekrški, zaščitna sredstva, navodila za varno delo, pravna pisarna, klub upokojencev in športno društvo.


KOPA HRM je najbolj celovit kadrovski informacijski sistem in izpolnjuje najvišje standarde in zahteve vodilnih zaposlovalcev. Poleg temeljne kadrovske evidence in obračuna plač ter drugih prihodkov iz delovnih razmerij podpira vse napredne upravljavske pristope, ki jih zaposlovalci pospešeno uvajajo:
 • Kadrovski kontroling – pregledovanje in analiziranje podatkov o zaposlenih za podporo pri odločanju na operativni in strateški ravni.
 • Menedžment izobraževanj – podpora procesu zagotavljanja znanj in usposobljenosti v skladu s strategijo podjetja in zakonskimi zahtevami.
 • Kompetenčni modeli z letnimi razgovori – dolgoročno načrtovanje in sistematičen razvoj kadrov s pomočjo avtomatiziranih obdelav podatkov in enostavnim dostopom do informacij o kompetencah zaposlenih.
 • Ciljno vodenje z ocenjevanjem zaposlenih – primerjanje delovnih ciljev zaposlenih z njihovimi dosežki, z namenom transparentnega ocenjevanja prispevka oziroma dodane vrednosti.
 • Merjenje in spremljanje zadovoljstva – podpora upravljanju z delovno klimo za doseganje poslovnih ciljev in uresničevanje strategije.
 • Obračun plač in drugih dohodkov iz delovnih razmerij – visoka stopnja avtomatizacije obračuna plač v skladu s tekočo zakonodajo in politiko nagrajevanja.
 • Varstvo pri delu – vodenje zaščitnih sredstev, zdravstvenih pregledov, evidenca poškodb in testiranje znanja iz varstva pri delu.

Informacije za odločanje in upravljanje poslovne uspešnosti

KOPA je z razvojem sistema za poslovno obveščanje podjetjem omogočila, da iz svojih operativnih in strateških potez izločijo odločanje na osnovi pavšalnih ocen in da se namesto tega oprejo na moč kredibilnih informacij. Sistem za poslovno odločanje KOPA BI zagotavlja natančne vzvode za odločanje na strateški, taktični in operativni ravni poslovanja. Menedžmentu in zaposlenim predstavlja orodje, s katerim lažje dosegajo poslovne cilje in učinkovito izpolnjujejo naloge.

Poslovno poročanje  pri prodaji
KOPA je za podjetje SwatyComet, d. d. zgradila sistem za poslovno poročanje pri globalni prodaji. Sistem je zasnovan večnivojsko. Na najvišji ravni pregleda dobi generalni direktor zgoščeno informacijo o dogajanju na največjih programih, in sicer po vrednosti in količinah z vidika načrtovanega, doseženega in napovedi, primerjalne podatke iz preteklega leta ter vrednost terjatev. Generalni direktor ima tako na voljo zbirne podatke o prodaji po državah oziroma na 22 ključnih trgih, na katerih ustvarijo več kot 80 odstotkov prihodkov, spremlja pa tudi odmike med mesečnimi plani, napovedmi in realizacijo. Na drugi ravni imajo direktorji strateških enot, ki skrbijo za tri ključne prodajne programe enako strukturirano poročilo za svoje področje, pri čemer lahko spremljajo tudi uspešnost po posameznih komercialistih. Na tretji (operativni) ravni pa komercialisti prav tako spremljajo prodajo po že prej omenjenih parametrih, le da je ta raven prilagojena nivoju posameznika, glede na njegovo tržno delovanje. V podjetju so sistem razširili še na obvladovanje obveznosti in terjatev, načrtujejo pa že razširitev na spremljanje obrata zalog.


Posebna odlika odločevalskega sistema KOPA BI je podpora pri izvajanju konsolidiranega in uravnoteženega poslovanja. Pri tem uporablja najsodobnejše metode vodenja in obvladovanja poslovnih virov za načrtovanje, usklajevanje, spremljanje in izboljšavo poslovnih aktivnosti:
 • sistem uravnoteženih kazalnikov (BSC),
 • analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (SWOT),
 • model poslovne odličnosti (EFQM),
 • primerjalno ocenjevanje (Benchmarking),
 • ekonomska dodana vrednost (EVA),
 • celovito ocenjevanje kakovosti (TQM),
 • koncept ravno ob pravem času (JIT),
 • Demingov krog »načrtuj, naredi, preveri, ukrepaj« (PDCA).
Sistem za poslovno obveščanje KOPA BI uporabnike opremlja z nadzornimi ploščami ter z vnaprej pripravljenimi poročili in podporo izvajanju ad-hoc analiz. KOPA je izdelala tudi prilagojene poročevalske rešitve na področjih kot so spremljanje prodaje, vodenje terjatev in obveznosti, obračanje zalog, stroškovno vodenje ter obvladovanje dejavnosti tehničnih služb.

Integracija aplikacij za avtomatizirano poslovanje

KOPA s svojo usposobljenostjo na področju integracije aplikacij podjetjem omogoča, da nadgradijo ali dopolnijo svoje poslovne sisteme z njenimi vodilnimi dobrimi praksami in nišnimi rešitvami. Prek integracijskih konceptov SOA omogoča interaktivno povezovanje zapuščinskih (obstoječih) sistemov z novimi tehnologijami in rešitvami, na primer na področju spremljanja proizvodnje, kadrovskega menedžmenta, upravljanja odnosov s strankami in povezovanja med sistemi znotraj dobavnih verig. Poleg tega zagotavlja učinkovito povezovanje lastnih sistemov z različnimi rešitvami in sistemi drugih proizvajalcev, recimo na področju trženja in prodaje, vzdrževanja sredstev in upravljanja storitev, obvladovanja poslovne dokumentacije ter povezovanja poslovnega sistema z različnimi laboratorijskimi merilnimi napravami in stroji v proizvodnji.

Inovativnost strateškega partnerja

KOPA je strateški partner podjetjem in gospodarskim panogam, ki tvorijo sam steber nacionalnega gospodarstva. Svojo vrednost stalno potrjuje prek vlaganj v kompetence zaposlenih, v razvoj in inovativnost. Samo v lanskem letu so tako v Kopi ustvarili 515 izboljšav, 23 novih funkcionalnosti ter 9 novih programskih izdelkov. Kot napovedujejo v podjetju, bo prihodnji razvoj še bolj problemsko usmerjen, pri čemer bodo ob novih informacijskih rešitvah za e-poslovanje ponudili tudi nove poslovne storitve, kakor tudi informacijske storitve na osnovi oblačnih tehnologij.  

Več informacij: Tomislav Ogorevc (tomislav.ogorevc@kopa.si)
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)