Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
torek, 18.9.2012

Dinamična poraba proračuna za vzdrževanje – v praksi

Podjetja se vse bolj zavedajo, da tudi pri vzdrževanju v vsakem trenutku potrebujejo ažuren in natančen nadzor nad razpoložljivimi, rezerviranimi in že porabljenimi proračunskimi sredstvi.


Da bi si podjetja pri vzdrževanju zagotovila smotrnejšo in učinkovitejšo porabo finančnih virov morajo vzpostaviti spremljanje porabe proračunskih sredstev tako na ravni poslovnega leta, kot tudi po posameznih mesecih in povrhu vsega še po ključnih napravah ali lokacijah.

V Kopi so se s posebnimi izzivi v obvladovanju proračunskih sredstev za vzdrževanje srečali v bolgarskem rudniku zlata in bakra Chelopech Mining EAD, ki je v lasti kanadske korporacije Dundee Precious Metals, Inc. Lastniki rudnika veliko vlagajo v posodobitve in novosti. Z njimi želijo bistveno povečati učinkovitost, še bolj pa sam obseg proizvodnje. Zavedajo se, da je zanesljivo, učinkovito in varno obratovanje postrojenj, naprav in opreme bistvenega pomena za doseganje zastavljenih ciljev. Pri tem ima vzdrževanje ključno vlogo. Poleg človeških virov in ustreznega znanja lahko le dobro vzdrževani stroji, naprave in oprema omogočijo učinkovito in nemoteno proizvodnjo.

V rudniku veliko pozornost posvečajo tudi zagotavljanju ustreznih finančnih virov in njihovi optimalni uporabi. Zato so že pred uvedbo sistema IBM Maximo po mesecih načrtovali potrebna proračunska sredstva za ključne naprave in lokacije. Pri tem so si pomagali s preglednicami, vendar so jim velike težave povzročali spremljanje dejanske porabe finančnih sredstev, nepredvidene spremembe v dinamiki koriščenja načrtovanih sredstev, ažurnost in razpoložljivost podatkov itd.

Po podrobni analizi zahtev so Kopini strokovnjaki pripravili predlog in začeli z razvojem rešitve. Pri tem je bil največji izziv, kako zagotoviti največjo možno ažurnost podatkov, ki so odvisni od številnih spremenljivk. V praksi to npr. pomeni, da bi moral imeti vsak uporabnik, ki načrtuje predvideno vrednost posega za posamezni delovni nalog, takoj na razpolago skupni znesek proračuna za napravo ali lokacijo, znesek že rezerviranih sredstev na ostalih nalogih, znesek dejansko porabljenih sredstev, znesek razpoložljivih sredstev, in to za vsak posamezni mesec posebej. Če se npr. predvideni datum zaključka posega prestavi v naslednji mesec, se mora to takoj odraziti v skupnem proračunu in tudi pri vseh ostalih posegih oz. delovnih nalogih, ki se financirajo iz istega mesečnega proračuna. Dodatna zahteva je bila, da uporabnikom ni treba ročno določati in vnašati oznake proračuna, temveč da rešitev na osnovi ustreznega algoritma in izbranih parametrov samodejno določi, kateri proračun pride v poštev v danih razmerah.

Ko so v Kopi razvili rešitev, ki temelji na platformi IBM Maximo, in jo skupaj z uporabniki testirali v vseh možnih kombinacijah, so z veseljem ugotovili, da so ne samo zadostili vsem funkcionalnim zahtevam, temveč tudi v celoti avtomatizirali celotni postopek določanja in ažuriranja proračunskih sredstev po posameznih napravah, izbranih lokacijah in časovnih intervalih oz. mesecih. Če pride do sprememb zneskov ali pa predvidenih terminov tako na ravni proračuna kot tudi posameznega delovnega naloga oz. posega, se ta podatek vnese samo enkrat, sprememba na vseh ostalih soodvisnih podatkih pa se takoj samodejno odrazi. Lahko torej govorimo o dinamičnem obvladovanju proračunskih sredstev, ki v obliki povratne zanke v vsakem trenutku omogoča celovit pregled nad razpoložljivimi in porabljenimi sredstvi. Rešitev se uporablja od začetka letošnjega leta in stranki omogoča enostavno, učinkovito in pregledno načrtovanje in spremljanje proračunskih sredstev, namenjenih vzdrževanju, ne glede na hitre in nepredvidljive spremembe, ki se vsakodnevno dogajajo v praksi.

vinko.jelenko@kopa.si
02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)