Najdi:
KOPA
Celovite informacijske rešitve na enem mestu
četrtek, 26.4.2007

Z nadgradnjo ERP-ja do izkoriščanja razvojnih potencialov

Poslovno obveščanje podjetja navdaja z zaupanjem, da v vsakem trenutku razpolagajo s ključnimi informacijami, ki jih potrebujejo pri svojem poslovanju

Zanesljiv in učinkovit poslovni informacijski sistem je osnova poslovanja kateregakoli sodobnega proizvodnega podjetja, saj mu omogoča optimalno organizacijo proizvodnih ter poslovnih procesov in njihovo stalno izboljševanje. Programski paket KOPA ERP je ogrodje celovitega ERP-sistema in predstavlja skupek sodobnih rešitev za vsestransko obvladovanje poslovanja. Podjetjem vseh velikosti, ne glede na gospodarsko panogo, omogoča prilagajanje in hitro odzivanje na specifične zahteve kupcev ter trga, kar je pogosto njihova konkurenčna prednost.

Z nadgradnjo ERP-ja do izkoriščanja razvojnih potencialovTemeljna naloga sistema ERP je zagotavljati kontinuiteto proizvodnega procesa na vseh ravneh poslovanja. Ti sistemi pa sami po sebi ne podpirajo specifičnih posebnosti podjetij, zato jih je potrebno nadgraditi z dodatnimi funkcionalnostmi, da bi bil njihov izkoristek popoln, poslovne koristi pa čim večje. Strokovnost Kope na področju sistemske integracije omogoča oblikovanje povezanega informacijskega sistema, ki poenostavlja dostop, izmenjavo in analizo podatkov na najvišjih ravneh poslovanja, ne glede na njihov izvor in lokacijo.

»Iz podatkov, ki jih podjetje pridobi s pomočjo sistema KOPA ERP, je potrebno na višji ravni zagotoviti urejene in pregledne informacije. Te podjetjem razkrivajo poslovne priložnosti, na podlagi katerih lahko izboljšajo svoje delovne procese, bolje ustrežejo svojim strankam in se prilagodijo zahtevam trga,« je povedal Domen Ocepek, vodja razvoja programske opreme v podjetju Kopa. »Zavedamo se, da je nakup ERP-sistema strateška odločitev, pri čemer je potrebno njegove programske zmogljivosti sproti prilagajati spreminjajočim se poslovnim procesom. Kopa ima dolgoletne izkušnje na področju nadgradenj ERP-ja z najzmogljivejšimi rešitvami in z uvedbo najboljših praks ter je usposobljena za podporo poslovanju ne glede na gospodarsko panogo.«

Sistemi za poslovno obveščanje spreminjajo načine odločanja podjetij

V podjetjih, ki se zavedajo pritiska konkurence in ki iščejo načine, kako povečati svojo konkurenčno prednost, se vse bolj uveljavljajo sistemi za upravljanje s podatki, ki jim omogočajo učinkovito odločanje. Zbiranje in analize podatkov so za podjetja temeljne aktivnosti, saj jim omogočajo dolgoročno strateško načrtovanje na podlagi celovitega zavedanja dejstev, ki vplivajo na njihovo poslovanje. K temu jih silijo tudi obveznosti do oddajanja periodičnih poročil svojim lastnikom, dobaviteljem, strankam ...

Danes je mogoče z informacijsko tehnologijo dosegati oprijemljive rezultate v realnem času. Vsako zanemarjanje trendov in analiz poslovanja namreč privede do upada finančnih prilivov, zato je dnevno spremljanje podatkov ključnega pomena za obstoj na trgu. Ti sistemi in metode so se z leti razvili v samostojno vejo, ki jo imenujemo poslovna inteligenca oziroma sistemi za poslovno obveščanje. Kopa tak sistem ponuja kot nadgradnjo programskega paketa KOPA ERP.

Z učinkovitim orodjem za poslovno obveščanje podjetja enostavno spremljajo svoje poslovanje, vzorce aktivnosti svojih strank in gospodarske trende ter se nanje odzivajo v realnem času.

Poslovno obveščanje (Business Intelligence) predstavlja poglobljeno analizo podatkov o prodaji, proizvodnji in internem poslovanju za učinkovitejše odločanje. Tehnologije in procesi, ki te analize omogočajo, zbirajo podatke iz različnih transakcijskih sistemov in podatkovnih skladišč ter jih prevajajo v urejene, enostavno dostopne in uporabnikom prijazne zbirke podatkov. Tako prečiščeni podatki uporabnikom v različnih oddelkih omogočajo ustvarjanje lastnih pregledov, filtriranje, preračunavanje in grafično prikazovanje.

Vodilnim kadrom je na višji stopnji na voljo sprotno analitično obdelovanje agregiranih podatkov (OLAP), ki omogoča prepoznavanje težav poslovanja in iskanje rešitev za učinkovitejšo izrabo sredstev. Za ožje analize in iskanje vzorcev na manjših delih podatkov v podatkovnih skladiščih pa analitiki vse bolj uporabljajo tudi podatkovno rudarjenje (data mining), ki prikaže konkretne rezultate za pomoč pri odločanju.

»Implementacija sistema za poslovno obveščanje je v današnjem zahtevnem poslovnem okolju strateškega pomena, zato je še toliko bolj pomembno, da jo podjetje opravi v sodelovanju z izkušenim in strokovnim partnerjem. Kopa mu pri tem nudi vso potrebno podporo, od načrtovanja do izvedbe in vzdrževanja informacijskih sistemov,« dodaja Ocepek.

Konsolidacija računovodskih izkazov

Vse več podjetij se odloča za prevzem ali nakup drugih podjetij, zaradi česar se pojavlja potreba po uskupinjanju računovodskih izkazov, tako z vidika zakonskih zahtev, še bolj pa zaradi potrebe po nadzoru povezanih podjetij. Glavni cilj konsolidacije je zagotoviti informacije o poslovnem in finančnem položaju skupine podjetij, pri čemer so poslovni izidi prikazani, kot da gre za eno samo podjetje, učinki medsebojnega trgovanja pa so pri tem izločeni.

Kopa je na podlagi dolgoletnih izkušenj razvila programsko rešitev konsolidacije finančnih podatkov, ki poenostavlja postopek zbiranja podatkov iz različnih sistemov ERP na oddaljenih lokacijah. Gre za enega največjih izzivov sodobnih informacijskih sistemov, kjer se prepletajo množice virov in raznovrstni zapisi podatkov zaradi različnih računovodskih standardov. Bistvena prednost rešitve je ta, da samodejno prepozna vse interakcije med podjetji, ne glede na to, kako posamezniki knjižijo sredstva in obveznosti, ter da izvede pretvorbe, ki jih zahteva matično podjetje. S tem se občutno skrajša čas, potreben za izdajo obračunov, izboljšata pa se tudi finančno načrtovanje in analiziranje.

Konsolidirani računovodski izkazi predstavljajo pomembne informacije za poslovodstvo, načrtovanje poslovanja in sprejemanje odločitev na ravni matičnega podjetja ter podjetij v skupini. Zaradi tega je Kopina rešitev konsolidacije povezana s sistemom za poslovno obveščanje, ki omogoča poglobljene analize in neposredno primerjavo uspešnosti povezanih podjetij.

Obračunavanje proizvodnje

Del dejavnosti, ki zagotavlja učinkovito in ažurno načrtovanje ter spremljanje poslovanja podjetja in z njim povezanih enot – kontrolinga – je obračunavanje proizvodnje. V Kopi so razvili edinstveno rešitev, ki proizvodnim podjetjem omogoča ugotavljanje, kateri izdelki jim prinašajo dobiček in kateri izgubo. Program v okviru KOPA ERP poda natančen izračun stroškov od proizvodnje do prodaje za posamezen izdelek, in ne samo za celotno proizvodnjo, kot to omogočajo pokalkulacije v drugih informacijskih sistemih.

Ti podatki so ključnega pomena za najvišjo raven poslovnega odločanja, saj podpirajo vodstvo pri zvišanju uspešnosti poslovanja. Ponujajo odgovor, kateri izdelki so neprofitni in ali jim je potrebno nameniti več sredstev oziroma znižati stroške proizvodnje. S takšnimi podatki je mogoče odgovoriti tudi na vprašanja o uvajanju novih izdelkov, vstopu na nove trge ter o pričakovanih priložnostih in tveganjih. Pomagajo torej pri oblikovanju ciljev in strategij za trajen uspeh.

02 88 39 700
Podpora uporabnikom
KOPA rešitev Portal za stranke (PZS)